:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ
สำนักปลัด
นายราชันย์ ดวงแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.088-2570637
นางพิมพ์ใจ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัชกฤตา ทิพย์ปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศุภกร รชตวงค์ชัย
นักทรัพยากรบุคคล
นายอนุกุล มงคล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายธรรมนูญ สุภา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางนุจิรัตน์ สุกาโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงไกร คนสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายสยาม ดวงแก้ว
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
นายเมืองมล ทิพย์ปัญญา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุวนันท์ คนสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายบุญหลั่น ชัยโยง
คนสวน
นายเจษฏาพล คนสูง
พนักงานขับรถยนต์
นางธนิตดา นันทาพร
แม่บ้าน
นายนฤนาถ อายุยืน
กู้ชีพ-กู้ภัย
นายเอกชัย ธรรมวิชัย
กู้ชีพ-กู้ภัย