:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ
หัวหน้าส่วนราชการ
นางยุพิน ทองเทพ
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวด
โทร. 081-9508506
นายราชันย์ ดวงแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.088-2570637
นายนิธิวัฒน์ กลาสี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.097-9676519
นางปภาดา อินน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-5018957