:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ
คณะผู้บริหาร
นายณัฐพล อินต๊ะสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวด
โทร. 084-6371254
นายประจน แก้วใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวด
โทร. 092-4290420
นายนิเวศ แก้วใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวด
โทร. 082-4925495
นายสายยนต์ ปินตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวด
โทร.092-3505994