:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ
กองช่าง
นายนิธิวัฒน์ กลาสี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.097-9676519
นายเคล กองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
นายณัฐพัฒน์ คนอยู่
นายช่างโยธา
นายสิทธิชัย ปินชัย
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวิทยา สัจจา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเนติพงศ์ ทิพย์ปัญญา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤติญา แก้วใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกียรติพสุ คนสูง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญณรงค์ สุกาโก
พนักงานจ้างเหมาบริการ