:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ
กองคลัง
นางปภาดา อินน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0860834039
นางทัศนีย์ ไชยเสน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.089-5018957
นางสาวนิรัตน์ อายุยืน
นักวิชาการคลัง
นางสาวสุวิมล กาไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางมณีรัตน์ คนอยู่
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางนันทกานต์ อายุยืน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวรจนา พอใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภัทรดนัย แก้วใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศราวุธ อิ่่นคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ