:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)