:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี