:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประเด็นชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

15 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_114_56_15_108.pdf